from the system

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

VN Headhunter Contact   

  


Nhà đầu tư mới / Nhà tuyển dụng / Doanh nghiệp / Ứng viên..vv.

Tất cả đều là đối tác của chúng tôi. 👍 

New Investor/Employer/Enterprise/Applicant. All are our partners 👍 

投資商、徵才企業、應聘者等都是我們的合作夥伴     👍 

Mail :  thevnheadhunter@gmail.com

0 comments:

Đăng nhận xét