from the system

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022

TĂNG 6% LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ 1/07/2022

 


Trưa ngày 12 /04/2022, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

2022年4月12日中午,越南國家工資委員會已決定自2022年7月1日起將地區最低工資提高6%的提案並提交政府核准.

Với mức đề xuất này, lương tối thiểu vùng ở 4 vùng (nếu được Chính phủ thông qua) sẽ lần lượt tăng thêm như sau: Vùng I tăng thêm 260.000 đồng, Vùng II tăng thêm 240.000, Vùng III tăng thêm 210.000 đồng, Vùng IV tăng thêm 180.000 đồng.

根據該提案,四個地區的地區最低工資(如果政府批准)將分別提高如下:第壹區將增加 260,000 越南盾,第貳區將增加 240,000 越南盾,第叁區將增加 210,000 越南盾,第肆區將增加 180,000 VND.

Cụ thể như sau 具體如下: 

Vùng I    第壹區:   4.600.000 vnd

Vùng II   第貳區:   4.130.000 vnd

Vùng III 第叁區:    3.670.000 vnd

Vùng IV 第肆區:3.330.000 vnd

加我微信、了解更多:


0 comments:

Đăng nhận xét