from the system

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

Góc Yêu Nghề : Kế Toán Làm Những Công Việc Gì ? 財務會計員的工作內容財務會計員的工作內容:

會計結帳 quyết  toán công nợ

憑證的審核、月結書的製作 Xét duyệt chứng từ, quyết toán hàng tháng

財務會計審計 kiểm toán tài vụ

資金額度的管理 quản lý định mức vốn

銀行承兌匯票管理 quản lý phiếu ủy nhiệm chi,chứng từ ngân hàng

一般供應商建立 xây dựng các nhà cung ứng thông thường

成本預估表 Dự Tính Chi Phí Giá Thành

稅務的相關工作:企業所得稅,關稅

工資計算職責:Tính Lương Cán Bộ Công Nhân Viên

對所有的會計憑證的合理性、合法性及內部禀議的真實性進行審核;準確的進行會計結帳、月結書全面地反映財務的真實情況;協助外部審計的工作,保證審計工作的準確及時;全面了解各往來銀行的授信動態及保證公司資金正常運作;對公司收到的銀行承兌匯票進行全面台帳管理,保證資金的安全完整等以及其他有關的職責。

Kiểm duyệt chính xác, thực tế toàn bộ chứng từ kế toán một cách hợp lý, hợp pháp.tiến hành tất toán chính xác hàng tháng , phản ánh chính xác tình hình thực tế của Phòng tài vụ. hỗ trợ công tác kiểm toán, đảm bảo tính chuẩn xác kịp thời trong kiểm toán. Tìm hiểu tình hình các ngân hàng hợp tác với công ty và đảm bảo cơ cấu bình ổn vốn công ty. Thống kê, quản lý thông tin toàn bộ  chứng từ ngân hàng gửi đến, đảm bảo an toàn vốn của công ty.

0 comments:

Đăng nhận xét