from the system

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

Job CEO ngành Gỗ (Good English、Thủ Dầu 1, Bình Dương, Việt Nam)Vị trí (Job Title) : CEO

Báo cáo công việc (Report to): President & CEO

Địa điểm làm việc (Location) : Thủ Dầu 1 , Bình Dương, Việt Nam

Loại hình công việc (FLSA Status): Full-time/Exempt

Nội dung , trách nhiệm công việc:

Phát triển công việc kinh doanh thông qua các hoạt động nội bộ và chuyên môn

Mang lại kết quả nhất quán  dài hạn và ngắn hạn

Dẫn dắt nhiều người, Quản lý và phát triển hiệu quả tài năng quản lý và kỹ thuật, đảm bảo kế hoạch kế thừa và phát triển cho các vị trí chủ chốt của văn phòng và kỹ thuật

Thể hiện các mối quan hệ khách hàng hiện tại 

Hình thành mối quan hệ hiệu quả với khách hàng, báo cáo trực tiếp, công nhân thủ công và văn phòng công ty

Có hiểu biết sâu sắc về lao động / chi phí gián tiếp và nguyên vật liệu

Essential Duties and Responsibilities:

Grows the business through internal operations and network expertise

Delivers consistent top and bottom line results, both long and short term

Lead a wide variety of people

Effectively manages and develops managerial and technical talent, ensuring succession and development plans are in place for key office and technical positions

Demonstrate key existing client relationships as they pertain to the industry 

Forms effective relationships with customers, direct reports, craft workers, and corporate office

Has a strong understanding of  labor and it's indirect and material costs

Kinh nghiệm (Experiences) :

Trình độ  (Education):/

Updated: 19/10/2022

Tổng quan về Doanh nghiệm tuyển dụng: /

COMPANY OVERVIEW:/

Upload CV ứng tuyển tại đây Apply here

0 comments:

Đăng nhận xét