from the system

越南獵頭服務費用 Vietnam Headhunting Service

tháng 6 28, 2024

  


PHÍ DỊCH VỤ 獵頭服務費

Phí dịch vụ = 20% - 22% lương gộp một năm trước thuế của vị trí được tuyển dụng được tính làm phí dịch vụ và mức phí tối thiểu không dưới 30,000,000 Việt Nam đồng. 

獵頭服務費:收取所聘用職位稅前年薪的 22%作為服務費,最低服務費不低於 30,000,000 越南盾

*** 注:稅前年薪指正式錄用後的薪金,包括基本工資、固定津貼和年終獎金

Lương gộp một năm trước thuế là lương sau khi làm việc chính thức, bao gồm lương cơ bản, trợ cấp cố định và thưởng cuối năm.PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 支付方式

Thanh toán 50% giá trị dịch vụ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày ứng viên nhận việc đủ 10 ngày.

首付款(服務費50%):面試通過,人選入15天,七個工作天內以銀行轉帳方式支付剩餘50%的服務費。

Thanh toán 50% giá trị dịch vụ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày ứng viên nhận việc đủ 2 tháng và được ký hợp đồng.

尾款(服務費50%): 人選入職已滿2個月,並通過試用期,七個工作天內以銀行轉帳方式支付剩餘50%的服務費。


0 comments:

Đăng nhận xét